Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi, ghepanh.pro. Vui lòng đọc kỹ tất cả các cảnh báo, hạn chế và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây (“Tuyên bố miễn trừ”) trước khi sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trên trang web ghepanh.pro (“Trang web”).

Tuyên bố chung

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn xác nhận, chấp nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu, đồng thời đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi đồng nghĩa rằng bạn chấp nhận các thay đổi và cập nhật trong tương lai đối với Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Chúng tôi có quyền sửa đổi Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Xin lưu ý rằng, các hình ảnh được tạo ra từ trang web này chỉ nhằm mục đích giải trí mang lại niềm vui và không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn phải chịu trách nhiệm liên quan đến mọi kết quả từ hành động tạo ra các hình ảnh từ trang web này của bạn.

Trong mọi trường hợp, BQT ghepanh.pro sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu, mất lợi nhuận, hoặc thương tật cá nhân (kể cả tử vong) phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này hoặc do nội dung trên Trang web này.

×